۱۲

26 دی ماه: شاه رفت، پیشرفت را برد؛ شیخ آمد، پَسرفت را آورد

iranariai1.blogspot.com – بت سازی، جو گیری، تقلید کاری و امام زاده سازی، ناسپاسی و جفا کاری، برخی از ویژگی های ویرانگر فرهنگ از هم گسیخته و پاره پاره ی ایرانیانی است که در هر دوره از تاریخ و به ویژه تاریخ معاصر، به ضرر آنها و ایران تمام شده است و تا زمانی که پرسشگری، چالش طلبی، نقادی، تابو گریزی و ساختار شکنی به این فرهنگ بر نگردد، نمی توان از تکرار تاریک تاریخ اشتباهات، خودداری نمود! دوره ی پهلوی با همه ی فراز و فرودها، ضرب آهنگ پیشرفت را بر پیکره ی خسته و رنج دیده ی میهن نشاند، هدف دراز مدتی که می رفت ایران را به یکی از شاخص های اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در جهان دگرگون سازد. خواست پیشرفت در باور پهلوی ها موج می زد؛ امروز، تاریخ بی حبّ و بغض دادگرانه، داور و بیانگر این زمینه است. ادامه...
تصویری از سروش ایرانی
ارسال شده توسط سروش ایرانی ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها