حقوق مردم

۹

آقای خامنه ای، احیانا" در مسلک شما، تجاوز و کشتن و شکنجه کردن، بدتر از فحاشی نیست؟!

gomnamian.blogspot.com – تا جایی که ما می دانیم، فحش دادن کار بدی است، اما از آن بدتر، تجاوز به دختران و پسران زندانی است، به رگبار بستن مردم است، با ماشین رد شدن از روی مردم است، گلوله شلیک کردن به قبل دختری مانند ندا است، دزدیدن رای مردم است، دیکتاتوری است، به تاراج بردن اموال یک کشور است، ترویسم و کشتن مردم بی گناه است. ممکن است بفرمایید زمانی که نظام شما مشغول انجام این جنایات بود، شما چه غلطی می کردید و کدام قبری بودید که جلوی عمال خود را بگیرید؟! براستی چیزی که در قاموس شما، چیزی که وجود ندارد ، شرم و حیا است، حتی خودت نیز می دانی که بقیه می دانند که مشغول دروغ گویی هستی، اما همچنان ادامه می دهی ! ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست