آزمایش میمون و آب سرد

۷

هموطن مسلمانم، اجازه بده به تو با ذکر آزمایشی ساده، نشان دهم چگونه این دین تو را مسلمان کرده است

gomnamian.blogspot.com – چگونه اسلام ( و دیگر ادیان) رشد کرده اند و چون بختک ، بر سینه جامعه جهانی ، چمبره زده است ؟! چرا اسلام ، علی رغم اینکه به صورت مشخصی ، ناقض ساده ترین اصول اخلاقی و انسانی است، توانسته همچنان زنده بماند؟/شما می توانید دلیل زنده ماندن اسلام را در این آزمایش علمی ، ببیند./حال هموطن مسلمانم، کمی بیاندیش، آیا این رفتار برای تو آشنا نیست؟ ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان