سپهر سیاسی فردای ایران: روشن یا تار؟!

۱۱

سپهر سیاسی فردای ایران: روشن یا تار؟!

parsdailynews.com – آنچه امروز در ایران می گذرد، شاید برای خیلی ها باور کردنی نباشد. به ویژه کسانی که سال هاست خواسته یا ناخواسته در این سرزمین نبوده اند. چراغ سبزی که در اوج سرخوردگی مردم درون و برون ایران و نیز منطقه ی تاریک و آرام خاورمیانه، چشمک زدن گرفت و نور آن همه را –حتا آنها که از "رنگ سبز" بدشان می آمد، اما بخاطر جنبش سبز، سبز شدند!- فرا گرفت، کورسویی بود که به یک باره درخشیدن گرفت. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست