پشتیبانی

۶

لطفا به ما بپیوندید و با امضای خود، از زندانیان پشتیبانی کنید

thenewiran.com – 2500 نفر این دادنامه را باز کرده و تنها ۵۰۰ نفر در بین آنها امضا کرده اند. مگر ممکن است یک آزاده و طرفدار حقوق بشر این دادنامه را بخواند و بی خیال از کنار آن بگذرد و نسبت به زندگی کسانی که شبانه روز در زیر شکنجه هستند، بی تفاوت باشد؟ مگر اینکه تصور کنیم ۲۰۰۰ نفر از طرفداران رژیم آنرا خوانده اند . اگر برای پر کردن فرم دادنامه در سایت مشکل دارید، لطفا با ما تماس بگیرید ما باید بتوانیم تا سالگرد کشتار سال ۶۷ و مراسم در خاوران، میلیونها امضا جمع کنیم. دوستان به ما کمک کنید و به یاری زندانیان بشتابید. ما توانستیم منصور اسالو را آزاد کنیم. ما اعدام دو جوان، شیرکوه و حبیب را به عقب انداختیم و از سنگسار سکینه جلوگیری کردیم.ما می توانیم به کمک هم خیلی از زندانیان را آزاد کنیم. ما یعنی من و تو و او... ...
تصویری از فائزه
ارسال شده توسط فائزه حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست