بختیار و صدام

۱۱

بختیار علیه فاشیست های نازی جنگیده است، مگر می شود با صدام دست دوستی بدهد ؟!

gomnamian.blogspot.com – بختیار انسان بزرگی بود که زمان جنگ جهانی دوم، علیه فاشیست های نازی جنگیده است، بسیار بعید است که این انسان بزرگ ، با یک دیکتاتور جنایتکار ، چون صدام حسین دست دوستی بدهد و با او همکاری کند! / جدای از اینکه این همکاری ، بسیار دور از ذهن می نماید ، بایسته و شایسته است که مدعیان یک مدرک محکم و قابل بررسی ارایه کنند، وگرنه نظر یک مدیر وزارت امور خارجه نمی تواند به عنوان سند علیه بختیار عنوان شود. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست