مینیمال

۵

ایست !

artahermes5.wordpress.com – شاید اگر در ایران مردم معنی تابلوی ایست را می دانستند چراغ قرمز های کمتری داشتیم و البته دیکتاتورها و خطوط قرمز کمتری زیرا تا زمانی که هرکس می خواهد به راه خودش ادامه دهد و دیگران برایش اهمیت ندارند آن که پر رویی و زور بیشتری دارد پیروز خواهد بود! ...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo حدود ۸ سال پیش در بخش
۱۱

دین ...

artahermes5.wordpress.com – این مردمی که من می شناسم اگه فردا اعلام بشه دین رسمی قورباغه پرستی است چند روزی مقاومت می کنند ولی سر یک سال برای قورباغه ای که اشتباهی به جای ماهی صید شده است دسته های عزاداری راه می اندازند. ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
۱۱

جغرافیا

artahermes5.wordpress.com – فلسطینی اگر کشورش هم تسخیر شده باشد دست کم کار دارد، غذا دارد، آب آشامیدنی سالم دارد؛ زابلی هیچ کدام را ندارد… زابلی هیچ چیز ندارد ای دایه های مهربان تر از مادر! ای پستان به تنور چسباننده های پر مدعا! آیا برای حمایت از کودکان تشنه و گرسنه زابل هم راهپیمایی خواهید کرد؟ در شما چنین انسانیتی نمی بینم! ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
۱۴

سوگند پیشاهنگی!

artahermes5.wordpress.com – خمینی که آمد ده سالم بود… هنوز همه جا می نوشتند مرگ بر شاه… آخر شب با ترس و لرز رفتم رو دیوار خرابه سر خیابان نوشتم مرگ بر خمینی… از ترس داشتم می مردم چون هم ممکن بود گاردی ها منو با تیر بزنند و هم امکان داشت انقلابی ها کتکم بزنند! هنوز نمی دانم چرا این کار را کردم… شاید دلیلش سوگند پیشاهنگی بود! ...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش