مهرگان

۱۱

جشن مهرگان به روایت ابوریحان بیرونی

javidiran.wordpress.com – مقدمه: در میان تمام جشنهایی که در ایران باستان متداول بود،دو جشن از همه بزرگتر و مهمتر بودند؛یکی نوروز و دیگری مهرگان.مهرگان از روز مهر تا روز رام شانزدهمین تا بیست و یکمین روز مهر(10 تا 16 مهر خورشیدی) ادامه دارد.روز اول را مهرگان عامه و روز آخر را مهرگان خاصه می گویند.این جشن مربوط به فرشته مهر که در اوستا میترا به معنی نور خورشید،مهر،محبت،عهد و پیمان می باشد نامیده می شود.روایت است که فریدون شاه پیشدادی در این روز به رهبری کاوه آهنگر بر ضد ضحاک ستمگر چیره شد و ضحاک را در کوه دماوند حبس نموده است و فریدون تاج پادشاهی بر سر نهاد.فرشتگان در جشن مهرگان به یاری فریدون آمدند و در آخرین روز مهرگان که رام نام دارد ضحاک در کوه دماوند به زندان افتاد.روایت این عید بزرگ را از ابوریحان بیرونی ادامه می دهیم. ابوریحان بیرونی می نویسد: مهرماه روز اول آن هرمزد روز است و روز شانزدهم آن مهر است که عید ب ...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ