خطرات عاطفی واقعی جهان مجازی

۷

خطرات عاطفی واقعی در جهان مجازی

1oo1nights.org – شهرزادنیوز: شراب واقعی چیز دیگری است. این جمله ی کوتاه بیانگر زیست عاطفی انسان در جهان مجازی و فرق آن با جهان واقعی است. جهان مجازی دارد به جهانی موازی با جهان واقعی تبدیل می شود و خطر از آنجایی آغاز می شود که ارتباطات انسانی عمدتا ً بدین جهان منتقل گردد، که پیامد آن "با هم و تنها بودن" است. تردیدی نیست که تغییر ابزارها ما را نیز تغییر می دهد و وسایل ارتباطی مدرن، نیز، همانند هر نویافته و نوآمده‌ای دیالکتیک خود را به همراه دارد. یکی از پیامدهای پدیداری جهان مجازی، به موازات جهان واقعی، خطر جایگزین شدن "ارتباطات مجازی" با "ارتباطات واقعی" است، که انسان را به معرض تنهایی فزاینده فیزیکی براند و از توان همزیستی‌اش در جهان واقعی بکاهد و شکل‌گیری خلجانات مجازی، امکان سرخوردگی‌اش در بر خورد "رو- در- رو" را افزایش دهد. در جهان مجازی دریافت ما از گل سرخ چیست؟ ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه