امام موسی صدر

۴

بیانیه ستاد آزادی امام موسی صدر درپی کشته شدن معمر قذافی

bayaniye02.blogspot.com – از خداوند حی قادر می خواهیم که امام موسی صدر و دو یار در بندش را زنده و تندرست به آغوش خانواده ی مظلوم شان هموطنان شان در ایران و لبنان، و به آغوش امت اسلام، جهان تشیع و صحنه ی فعالیت های انسانی و اجتماعی و سیاسی بازگرداند. در بی عملی سیاستمداران در طول سی و سه سال گذشته، چشم امید ما به یاری خدای قادر متعال است و آزادی امام صدر را فقط و فقط از او می خواهیم. یاری ملت از بند جور قذافی رها شده ی، به ویژه اهتمام جمعیت علمای مسلمین لیبی، عالمان و مجاهدان راستین لیبی، زندانیان سیاسی، عوامل رژیم سابق لیبی که پس از ندامت، به جنبش ملت شان پیوسته اند و تمامی فعالان حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی در رهایی امام صدر و یاران اش و محاکمه ی بازماندگان رژیم سابق برای تعیین ظروف جنایات قذافی و همدستان اش موجب رضای الهی است. ...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه