وقوع زمین لرزه پرقدرت در شرق ترکیه

۱۰

وقوع زمین لرزه پرقدرت در شرق ترکیه

youtube.com – وقوع زمین لرزه پرقدرت در شرق ترکیه ...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه