آرام حسامی انجمن رهایی ایران شاهزاده

۱۱

مصاحبه سایت انجمن رهایی ایران با دکتر آرام حسامی/ایشان از جلسه خصوصی نهاد مردمی با آقای رضا پهلوی می گوید

youtube.com – مصاحبه سایت انجمن رهایی ایران (آرمان چاروستایی_خستگی ناپذیر) با دکتر آر ام حسامی(استاد علوم سیاسی-عضو هئیت امنای نهاد مردی و عضو شورای هماهنگی سکولارهای سبز.2بهمن 90 این مصاحبه انجام شد.دکتر حسامی از جلسه خصوصی با شاهزاده و نتایج آن گفتند و همچنین از راه کارهای پیش روی اپوزیسیون و همچنین آسیب شناسی اپوزیسیون و دلایل به همبستگی نرسیدن سکولارهای سبز و نهاد مردمی می گوید. ...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه