مردم +قحطی +ترس +نگران +فردا +فروشگاه‌های خالی +چه شود

۱۲

ترس مردم از قحطی و فروشگاه‌های خالی؛ نگرانیم که فردا چه شود

khodnevis.org – قبلا هیچ نداشتیم و حال همان هیچمان هم ارزش ندارد.این حکایت مردمی است که درتمام عمربه سختی کار کرده‌اند و درپایان چیزی ندارند. حداقل دلشان خوش بود قوت لایموتی برای خوردن هست اما مدتی است نگرانند همین قوت لایموت هم پیدا نشود.//مردم ایران سالیانی است میانه ای با ثبات ندارند شاید به این دلیل که برخی مسوولینشان ثبات را امری کسالت آور می‌دانند و اگر دائما درتنش نباشند حوصله شان سرمی‌رود.دراین تنش‌ها داستان دیگری هم هست که فراموش می‌شود داستان میلیون‌ها ایرانی که هرروز سرکار می‌روند یا به دنبال کارمی گردند و ازآینده می‌ترسند. ...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه