نخستین بانوی شاعر پارسی گوی

۸

رابعه قزدارى،نخستین بانوی شاعر پارسی گوی

javidiran.wordpress.com – رابعه بنت كعب قزدارى بلخى از شاعران مشهور قرن چهارم هجري است كه سخن او در لطافت و اشتمال بر معانى دل ‏انگيز و فصاحت و حسن تأثير معروف است. عوفى گفته است او «فارس هر دو ميدان و والى هردو بيان، بر نظم تازى قادر و در شعر پارسى بغايت ماهر، و با غايت ذكاء خاطر و حدّت طبع پيوسته عشق باختى و شاهد بازى كردى، و او را مگس رويين خواندندى و سبب اين نيز آن بود كه وقتى شعرى گفته بود: خبر دهند كه باريد بر سر ايّوب ز آسمان ملخان و سر همه زرّين‏ اگر ببارد زرّين ملخ بر او از صبر سزد كه بارد بر من يكى مگس رويين(لباب الالباب ج 2 ص 61- 62) جامى(نفحات الانس چاپ هند ص 564) نام او را در شمار زنان زاهد و صوفى آورده و از قول ابو سعيد ابو الخير گفته است‏ كه دختر كعب عاشق بود بر غلامى اما عشق او از قبيل عشق‏هاى مجازى نبود. ...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر