چهارشنبه سوری همبستگی در عمل

۵

چهارشنبه سوری همبستگی در عمل/انجمن رهایی ایران

youtube.com – چهارشنبه سوری شب همبستگی در عمل اعتصاب خانگی روز 12 اسفند نشان داد که ما می توانیم در عمل همبستگی و اتحاد داشته باشیم.چهارشنبه سوری فرصت دیگری برای تمرین همبستگی در عمل است از آنجا که این حکومت با جشن ها و سنت های ایرانی مخالف است چهار شنبه سوری امسال می تواند به منزله نه به جمهوری اسلامی تقلی شود. شعار های ما در این روز میتواند به اپوزیسیون و جامعه جهانی نشان دهد که ما این حکومت چه با اصلاحات و چه بدون اصلاحات، نمی خواهیم. اگر شما نیز با این حکومت مخالف هستید بیایید با یکدیگر اکسیون های زیر را انجام دهیم : رقص و پایکوبی در خیابان ها و محله های سرتاسر ایران آتش زدن عکس خامنه ای به مانند سال های گذشته سر دادن هر شعاری که به آن اعتقاد دارید ما جوانان ،چهارشنبه سوری امسال را به جهنمی برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهیم کرد. زنده باد ایران، زنده با آزادی بیست و یکم اسفند ،نود www ...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش