سرنگونی ج.ا

۲

آغاز بحث بررسی راهکار عملی سرنگونی ج.ا و حرکتهای سراسری و فراگیر

andishehnovin.blogspot.com – آغاز بحث بررسی راهکار عملی سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل جبهه ای سراسری و فراگیر با توجه به اشکال نوین سازماندهی غیر متمرکز و بدون هسته رهبری با توجه به رنگارنگی و ناهمگونی, نامتجانس بودن اپوزیسیون : آنچه مسلم است اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمی تواند به شکل سنتی و به مانند روال معمول تشکیل جبهه در عرصه جهانی بتواند یک جبهه گسترده و بزرگ چپ یا راست کارا و تاثیر گذار را ,عملا بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهد. ...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست