بی تفاوتی, جمهوری اسلامی, جنایت, خود سوزی, قاضی شرع, پروین غفار خانی

۵

جمهوریِ انسان خوارِ اسلامی!

5char.blogspot.de – رنجی که پروین میکشد تلنگری بر بی تفاوتی ما میخواهم هم از یک زندانی گمنام برایت بگویم زندانی که صدای مظلومیتش را خفه کرده اند زندانی که پس از آزادی هم مظلوم مانده است... ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه