فرهنگ، فرهنگ ایرانی، فرهنگ تازی، فرهنگ دینی، مذهب، نقد، کتاب ممنوعه، آرامش دوستدار، اندیشه، خرد، دينخويی، دین، دانلود، درخششهای تیره، روشنفکر، روشنفکر دینی، روشنفکرنما، روشنفکری ايرانی

۵

دانلود درخششهای تیره کتاب «درخششهای تیره» نوشته «آرامش دوستدار

mamnoe.wordpress.com – کتاب «درخششهای تیره» نوشته «آرامش دوستدار« در اين کتاب، «روشنفکری ايرانی» که «هنر» آن در نينديشيدن می‌باشد، به گونه‌ای بنیادین نقد می‌شود و سنجشگرانه در رفتار فرهنگی ما می‌کاود تا کارسازی فرهنگی‌مان را روشن سازد. فرهنگ ما چون دينی بوده و مانده، در سراسر رويدادش «ناپرسنده‌ی پرسشنما» بوده است. ناتوانی ما در پهنه‌ی مسلط فرهنگی، ناشی از «دينخويی» و مآلا ناپرسايی فرهنگی ما بوده است. فرهنگ ما چون دينی بوده و مانده، در سراسر رويدادش «ناپرسنده‌ی پرسشنما» بوده است. ناتوانی ما در پهنه‌ی مسلط فرهنگی، ناشی از «دينخويی» و مآلا ناپرسايی فرهنگی ما بوده است. «دينخويی» رويکردی ا‌ست که از انديشدن و پرسيدن می‌گريزد و از نزديک شدن به هر پرسش بغرنج و ناسازگار با دستورالعمل‌های فرهنگ مستولی در جامعه می‌پرهيزد. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر