طوس

۲۵

چرخشی پیرامون شاهنامه «مرگ فردوسی»

radiokoocheh.com – فردوسی برای سرودن این کتاب، حدود پانزده‌سال بر اساس شاه‌نامه ابومنصوری کار کرد و آن‌را در سال ٣٧٢ شمسی پایان داد. فردوسی از آن‌جا که به قول خودش ھیچ پادشاھی را سزاوار ھدیه کردن کتابش ندید (‌ندیدم کسی کش سزاوار بود)‌، مدتی آن را مخفی نگه داشت و در این مدت بخش‌ھای دیگری نیز به مرور به شاه‌نامه افزود. ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر