دروره قاجار

۲۶

پیشینه موسیقی حماسی میهنی در ایران

our-music.blogfa.com – موضوع این نوشتار را در پنج دروره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم، دوره انقلاب و دوره معاصر پی می گیریم.تا پیش از وقوع نهضت مشروطه در 1285 خورشیدی (1906 میلادی)، موسیقی رایج در شهرهای بزرگ غالباً مضامین عاشقانه، سرگرم کننده و گاه بسیار بی ارزش داشت. چنان که عارف قزوینی تصنیف سرای نامدار عصر مشروطه در کتابش می نویسد: "وقتی من به ساختن تصنیف های میهنی روی آوردم، این هنر چنان تنزل یافته بود که حتی برای گربه شاه نیز تصنیف می ساختند". با صدور فرمان مشروطیت در تابستان سال 1285 خورشیدی توسط مظفرالدین شاه، نوع حکومت از پادشاهی مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر یافت. اما این تحول سیاسی چندان دوام نیاورد و چند ماه بعد از آن که شاه بیمار درگذشت، جانشین او محمد علی شاه، فرمان پدر را باطل کرد و حکومت استبدادی دوباره برقرار شد. ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر