شاپور اول ساسانی، نقش رستم

۱۱

به خاک افتادن امپراتور روم در مقابل پادشاه ایران

m.friendfeed-media.com – شاپور اول ساسانی - نقش رستم - 239 تا 270 میلادی ...
تصویری از infidel
ارسال شده توسط infidel حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ