تظاهرات+مردم+جنبش سبز+12 فروردین+22 خرداد+زمان انتصابات

۲۰

آنچه گذشت....! به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت

youtube.com – این ویدئو را ببینید و به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت ...
تصویری از ImanNabavi
ارسال شده توسط ImanNabavi ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
۲۲

بهترین زمان برگزاری تظاهرات جز ۱۲ فروردین و ۲۲ خرداد،زمان برگزاری "انتصابات دروغین" است.

myv3ewinsky.blogspot.com – البته در ابتدا باید گفت گمان نمی رود چیزی به نام انتخابات دروغین حتی در لاشه امروز حکومت برگزار شود. برای برگزاری تظاهرات جز ۱۲ فروردین یا ۲۲ خرداد که شرایط خوبی را دارد،زمان برگزاری انتصابات دروغین حکومت از بهترین گزینه ها است.به چند دلیل: ۱.شرایط مهیای حضور مردم است ۲.فرسایش شدید و تا حد بسیار زیادی در بدنه حکومت ۳.فرو ریخته شدن تمام بنیان فکری جمهوری اسلامی ۴.از دست دادن پشتوانه واقعی مردمی حکومت ۵.مخالفت علنی غاطبه مردم با کلیت حکومت ۶.همراهی کلیت و اکثریت کم قدرت سپاه و شاید تمام ارتش با مردم چیزی که مشخص است این است که مردم اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی به جمهوری اسلامی نخواهند داد و این خود یک نقطه انفجار است که بالاجبار باید صورت گیرد. همه اینها البته در حالی است که فشار اقتصادی به مردم به مرز فوران نرسد و جمهوری اسلامی بتواند چند ماه دیگر را با کشتن و سرکوب بیشتر ادامه دهد. ...
تصویری از rsis_god
ارسال شده توسط rsis_god ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست