تعزیه

۱

تکیه دولت قاجار تنها نمایشخانه ی حرفه ای ایران که توسط رضا خان نابود شد

ajabshir.blogsky.com – ناصرالدین شاه که درسفر فرنگ تماشاخانه های اروپا را دیده و خوشش آمده بود، در سال ١٢٤٨ دستور داد با الهام از معماری ' آلبرت هال' در لندن، تئاتری با گنجایش 20 هزار نفر ساخته شود. این کار به مباشرت دوستعلی خان معیرالممالک و با مشاورت مهندسین انگلیسی صورت گرفت. اما هنوز ساختمان به اتمام نرسیده بود که با موج عظیم مخالفت مجتهدان روبرو گشت، چندان که مجبورشد آن بنا را 'تکیه دولت' بنامد و به اجرای برنامه های تعزیه اختصاص بدهد. ...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۸ سال پیش در بخش
۳۲

کودک آزاری بهت آور در نمایش تعزیه!

flickr.com – کودک آزاری بهت آور در نمایش مسخره تعزیه واقعا به حال این ابلهان باید تاسف خورد. زهر ترک کردن کودک بیچاره برای گریاندن مردم! ...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش