مراسم مذهبی

۳۲

کودک آزاری بهت آور در نمایش تعزیه!

flickr.com – کودک آزاری بهت آور در نمایش مسخره تعزیه واقعا به حال این ابلهان باید تاسف خورد. زهر ترک کردن کودک بیچاره برای گریاندن مردم! ...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش