لینکهای ارسال شده توسط کوروش

۲۷
صدور دستور مجازات قبل از ارتکاب جرم در قرآن 8 سال پیش داغ شده!