13

نوعارسالنویسندهپاسخهاآخرین تغییرات
لینکقطعه ی قدیمی و فکاهی ِ ”مد زن ها“ با صدای ِ مرتضی احمدی 1305 سال 6 هفته پیش
لینکسعادت نامه | غلامحسین ساعدی 1305 سال 6 هفته پیش
لینکترانه ی قدیمی و ”محلی، شیرازی“ با صدای ِ شهین دخت شبیری 1305 سال 6 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان اکوان دیو 1305 سال 6 هفته پیش
لینکبرف اومد | تصنیف ِ قدیمی و کمیاب از زنده یاد بانو پوران به همراهی ِارکستر فارابی 1305 سال 6 هفته پیش
لینکترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ِ”در کوی دوست“ با صدای بانو یاسمین 1305 سال 6 هفته پیش
لینکتو برای من در این هنگامه خاکستری تیره، روشنایی هستی کورش 1305 سال 6 هفته پیش
لینکروز جهاني كورش بزرگ: روز ملي ايران 1305 سال 6 هفته پیش
لینکترانه ی کردی و نایاب ِ ”آسمر آسمر“ با صدای ِ زنده یاد جلال همتی 1305 سال 6 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان کاموس کشانی 1305 سال 6 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | گفتار اندر داستان فرود سیاوش 1305 سال 6 هفته پیش
لینکآواز ِ افشاری قدیمی | بانو پریسـا 1305 سال 6 هفته پیش
لینکدخترک رومی 1305 سال 7 هفته پیش
لینکامپراتـــوری پارس 1305 سال 7 هفته پیش
لینککورش ِ بزرگ در طول تاریخ به روایت ِ سمفونی 1305 سال 7 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | پادشاهی کیخسرو شصت سال بود 1305 سال 7 هفته پیش
لینک جملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱۵ 1305 سال 7 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت دوم) 1305 سال 7 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت یکم) 1305 سال 7 هفته پیش
لینکترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ”شکایت ِ نی“ با صدای ِ بانو فرح 1305 سال 7 هفته پیش
لینکاز تفکیک تا نفرت! 1305 سال 7 هفته پیش
لینکجملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱۴ 1305 سال 7 هفته پیش
لینکآهنگ ِ بسیار قدیمی ِ ”شیطنت از چشم ِ سیات میریزه“ با صدای ِ داریوش اقبالی 1305 سال 7 هفته پیش
لینککتلت هم کتلتهای قدیم! 1305 سال 7 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | سهراب 1305 سال 7 هفته پیش