13

نوعارسالنویسندهپاسخهاآخرین تغییرات
لینکقطعه ی قدیمی و فکاهی ِ ”مد زن ها“ با صدای ِ مرتضی احمدی 1305 سال 49 هفته پیش
لینکسعادت نامه | غلامحسین ساعدی 1305 سال 49 هفته پیش
لینکترانه ی قدیمی و ”محلی، شیرازی“ با صدای ِ شهین دخت شبیری 1305 سال 49 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان اکوان دیو 1305 سال 50 هفته پیش
لینکبرف اومد | تصنیف ِ قدیمی و کمیاب از زنده یاد بانو پوران به همراهی ِارکستر فارابی 1305 سال 50 هفته پیش
لینکترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ِ”در کوی دوست“ با صدای بانو یاسمین 1305 سال 50 هفته پیش
لینکتو برای من در این هنگامه خاکستری تیره، روشنایی هستی کورش 1305 سال 50 هفته پیش
لینکروز جهاني كورش بزرگ: روز ملي ايران 1305 سال 50 هفته پیش
لینکترانه ی کردی و نایاب ِ ”آسمر آسمر“ با صدای ِ زنده یاد جلال همتی 1305 سال 50 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان کاموس کشانی 1305 سال 50 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | گفتار اندر داستان فرود سیاوش 1305 سال 50 هفته پیش
لینکآواز ِ افشاری قدیمی | بانو پریسـا 1305 سال 50 هفته پیش
لینکدخترک رومی 1305 سال 50 هفته پیش
لینکامپراتـــوری پارس 1305 سال 50 هفته پیش
لینککورش ِ بزرگ در طول تاریخ به روایت ِ سمفونی 1305 سال 50 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | پادشاهی کیخسرو شصت سال بود 1305 سال 50 هفته پیش
لینک جملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱۵ 1305 سال 50 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت دوم) 1305 سال 50 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | داستان سیاوش (قسمت یکم) 1305 سال 51 هفته پیش
لینکترانه ی بسیار قدیمی و کمیاب ”شکایت ِ نی“ با صدای ِ بانو فرح 1305 سال 51 هفته پیش
لینکاز تفکیک تا نفرت! 1305 سال 51 هفته پیش
لینکجملات ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | شماره ی ۱۴ 1305 سال 51 هفته پیش
لینکآهنگ ِ بسیار قدیمی ِ ”شیطنت از چشم ِ سیات میریزه“ با صدای ِ داریوش اقبالی 1305 سال 51 هفته پیش
لینککتلت هم کتلتهای قدیم! 1305 سال 51 هفته پیش
لینکشاهنامه فردوسی | سهراب 1305 سال 51 هفته پیش