نظرات داده شده توسط : Callwithme

۱۱
الله جان، می دانی اژدهای کمودو چیست؟ باورت می شود که نوع ماده آن، بدون وجودنر، بچه دار شده است؟ داغ شده حدود 8 سال قبل