آراء Mahmoudkhan

۲۸
مسمومیت الکلی، ده ها پرنده را در رومانی کشت داغ شده حدود 9 سال قبل
۴۰
صفحه توئيتر خامنه ای خشم منع شدگان را برانگیخت داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۷
تحریم های تازه آمریکا علیه خطوط کشتیرانی ایران داغ شده حدود 9 سال قبل
۲۶
سوراخ امنیتی داغ شده حدود 9 سال قبل