آراء dr.azadikhah

۲۳
اقایان... مردم کشور همسایه مان افغانستان هم به ریشتان می خندند..کی بیدار میشوید؟ داغ شده حدود 9 سال قبل